S’Wohl vum sauna un vum hammam

 

Seance sauna hammam

Es esch e Coktail vun gutem :

 

- D’Hygien un d’Hetz desinfektert,

 

- Es esch e Momment wo mehr sich wohl fehlt,

 

- Er verjagt de stress,

 

- Er baut medischkeit ab,

 

- Er stimulert de Kreislauf,

 

- Er verschtärikt Immunsystem,

 

- Er befreit Luftrehr,

 

- Er eliminiert Toxine vum Kärwer,

 

- Er reinigt d’Hüt,

 

Er lockert muschkle.